top of page
_JUM4077.jpg
TWS LOGO white.png

ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • งานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 42
  งานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 42
  พฤ. 07 ธ.ค.
  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  07 ธ.ค. 2566 08:30 – 08 ธ.ค. 2566 06:00
  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
  Thailand Wildlife Seminar 42th "ร่วมกันอนุรักษสัตวป่าไทย ก้าวไป อย่างมั่นคง" "Work together, Step further, Make conservation stronger" วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
bottom of page