top of page

ปณิธาน

สอนดี วิจัยดี บริการวิชาการดี มีคุณธรรม 

นำศาสตร์ชีววิทยาป่าไม้ให้เด่น

เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

"

"

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้จริงในศาสตร์ชีววิทยาป่าไม้

คิดเป็น ทำเป็น ใฝ่เรียนรู้

รู้จักปรับและพัฒนาตนให้เข้ากับสังคมโลก

มีคุณธรรม และดำรงวัฒนธรรมไทย

"

"

bottom of page