top of page

พฤ. 07 ธ.ค.

|

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 42

Thailand Wildlife Seminar 42th "ร่วมกันอนุรักษสัตวป่าไทย ก้าวไป อย่างมั่นคง" "Work together, Step further, Make conservation stronger" วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 42
งานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 42

เวลาและสถานที่

07 ธ.ค. 2566 08:30 – 08 ธ.ค. 2566 06:00

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 50 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

SHARE

เวลาและสถานที่

7 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

เวลา 08.30 - 17.00 น.

ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์, 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

bottom of page